Objednání zboží

Objednání zboží probíhá elektronickou poštou prostřednictvím objednávkového formuláře. Prosíme o vyplnění e-mailové adresy a telefonního čísla pro možnost potvrzení objednávky a upřesnění termínu dodání.

Dodání zboží

Společnost M.C.F.cz, s.r.o. nabízí dvě možnosti dodání zboží:

  1. Zásilková služba PPL – v případě zásilkové služby PPL účtujeme poštovné ve výši 120 Kč. Pokud hodnota Vaší objednávky přesáhne 2 000 Kč, máte v tomto případě dopravu zdarma.
  2. Zásilka na Slovensko - v tomto případě zajišťuje přepravu taktéž zásilková služba PPL a poštovné činí při zásilce do 10Kg vždy 189 Kč.

Možný je také osobní odběr přímo v provozovně firmy ve Slušovicích na ulici Pod Veselou 690. Úložní doba zásilky je však 7 dní!

Zboží dodáváme běžně do dvou pracovních dnů. Pokud je doba dodání delší, upozorníme Vás na Vámi zadaný kontakt.

Platební podmínky

Úhrada probíhá při dodání zboží. V případě zásilkové služby je daňový doklad (faktura) přiložen ke zboží, které je zasláno dobírkou. Od 1.3.2017 jsme zapojeni do elektronické evidence tržeb.
Elektronická evidence tržeb je zde prováděna v běžném režimu. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Výměna zboží o Vánocích

Na zboží zakoupené v listopadu a prosinci platí prodloužená doba na vrácení nebo výměnu a to do 15.ledna následujícího roku.

Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a Vrácení zboží

Kupující spotřebitel má právo v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží.

Na webových stránkách prodávajícího www.mcf.cz si může kupující stáhnout formulář pro odstoupení od smlouvy nebo napsat jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je ke stažení ZDE.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího M.C.F. cz, s.r.o., Pod Veselou 690, 76315 Slušovice či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@mcf.cz. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 kalendářních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Zboží k vrácení zasílejte nebo osobně dodejte na adresu prodejny :

M.C.F. cz, s.r.o.

Pod Veselou 690

76315 Slušovice

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do 14 dnů od obdržení vráceného zboží všechny peněžení prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Pokud kupující zvolí jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě, že je odstoupeno spotřebitelem od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, je prodávající oprávněn vrátit poštovné pouze ve výši nejlevnějšího nabízeného poštovného, které mohl kupující k doručení své objednávky vybrat.

Práva z vadného plnění, Záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanovením i § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Kupující je povinen si před prvním použitím dodaného zboží náležitě prostudovat především návod k obsluze, návod k montáži, záruční podmínky a důsledně se jimi řídit. V opačném případě se kupující vystavuje nebezpečí, že nesprávným použitím či používáním dodaného zboží nebo jeho nesprávnou montáží dodané zboží poškodí. V takovém případě nepůjde o vadu, za kterou by měl prodávající zodpovídat.

Kupující bere na vědomí, že náhradní díly nabízené prodávajícím jsou určeny výhradně pro odbornou montáž k tomu kvalifikovanými osobami.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
  • se zboží hodí k účelu, který pro je ho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

Ustanovení uvedená v tomto odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží .

Projeví-li se vada v průběhu 6-ti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Pod Veselou 690, 76315 Slušovice. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

V případě reklamace dílů na motorky, atv, utv a podobně je nutné doložit doklad o provedení odborné montáže u zboží, které bylo určeno k odborné montáži, to je u našich dílu kompletní sortiment - dokladem odborného servisu nebo osoby oprávněné provádět montáž nebo fakturu, popř. stvrzenku o zaplacení s uvedením technologického postupu, vykonaných prací, objednacího kódu zboží a registrační značky vozidla, do kterého byl výrobek namontován.

Prodávající poskytuje u zboží zuživatelného charakteru, jako jsou baterie, monočlánky, akumulátory, světlené zdroje, provozní kapaliny apod., které jsou samostatnou věcí nebo součástí věci jiné, omezenou záruku v délce trvání 6 měsíců od prodeje tohoto zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů od zakoupení zboží. Záruční doba je vždy uvedena ve specifikaci zboží při jeho objednávání a může se u jednotlivých druhů sortimentu lišit.

Jak postupovat při reklamaci?

1) Zboží, které chcete reklamovat, vyměnit či vrátit pečlivě zabalte, a nezapomeňte k němu přiložit i kopii faktury a vysvětlení proč chcete dané zboží reklamovat, vyměnit či vrátit, ke kterému nejlépe použijte reklamační formulář, který je ke stažení ZDE.

2) Zboží zasílejte vždy bez dobírky, jinak nebude přijato.

3) Reklamované zboží zašlete na níže uvedenou adresu:

M.C.F. cz, s.r.o.

Pod Veselou 690

76315 Slušovice

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní e-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní e-shopu. Webové rozhraní e-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 občanského zákoníku. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@mcf.cz

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

V souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. j) a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele, bere kupující - spotřebitel na vědomí, že k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, emailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy M.C.F. cz, s.r.o. a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se M.C.F. cz, s.r.o. zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, M.C.F cz, s.r.o. se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.
Zákazník využíváním služeb M.C.F. cz, s.r.o. dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na info@mcf.cz.

Přístup registrovaným zákazníkům do obchodu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel nenese žádnou odpovědnost.
Zákazník využíváním služeb M.C.F. cz, s.r.o. dává souhlas k zasílání elektronických newsletterů a dotazníků na e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce. Z odběru newsletterů se lze odhlásit formou odpovědi na e-mailovou adresu, ze kterého tento zákazníkovi přišel.

Věrnostní slevový systém

Systém věrnostních bodů se nevztahuje na motocykly. Věrnostní body se zákazníkovi připočítají pouze z nákupu provedeného přes e-shop www.mcf.cz po uplynutí lhůty 14 dnů od zaplacení zboží.

V Obchodě uplatňujeme Cashback programy společnosti Lyoness (3% Cashback) a Sphere (5% normal, 10% VIP Cashback). Nakupujte v obchodech s možností Cashback a pokaždé profitujte z Cashbacku a Shopping Points.

Slevy se nevztahují se na akční a zlevněné zboží, slevy nelze sčítat.

Carte

Jsme partnerem programu CARTE a poskytujeme slevy držitelům karet s logem CARTE.

Sphere

Jsme partnerem věrnostního programu Sphere a poskytujeme výhody a slevy držitelům karet s logem Sphere.